Vijesti iz Đulistana

KONKURS ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADOG MJESTA U ŠKOLSKOJ 2023/2024.GODINI

Na osnovu članova 88. i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajvo“ broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21) , Odluke Školskog odbora broj: 01-1-04-ŠO/24 od 3.1.2024. godine, Osnovna škola “Đulistan” Lješevo bb, Ilijaš,

r a s p i s u j e:

K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta u školskoj 2023/2024. godini

 1. Nastavnik matematike 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično , na određeno vrijeme, a najduže do 30.06.2024.godine
 2. Nastavnik tehničke kulture 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično , na određeno vrijeme, a najduže do 30.06.2024.godine
 3. Nastavnik informatike 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, a najduže do 30.06.2024.godine.
 4. Nastavnik građanskog obrazovanja 1 izvršilac, 1 čas nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, a najduže do 30.06.2024. godine.
 5. Nastavnik razredne nastave 1 izvršilac, puna nastavna norma na određeno vrijeme, a najduže do 30.06.2024.godine.

 

Opis poslova:

Poslovi radnih mjesta radnika navedenih od rednog broja 1. do rednog broja 5. obavljaju se na osnovu Nastavnog plana i programa za osnovni odgoj i obrazovanje, na osnovu Pedagoških standarda i normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i na osnovu Godišnjeg programa rada škole.

Pored općih uslova predviđenih Zakonom kandidat/kandidatkinja treba da ispunjava i sljedeće:

Uvjeti za vršenje poslova za radno mjesto pod rednim brojem 1:

 • VI ili VII stepenom stručne spreme, kao i osobe sa završenim I (prvim) ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa u trogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 180 ECTS bodova odgovarajućeg (nastavničkog) smjera i stečenim zvanjem: nastavnik, odnosno profesor, odnosno bakalaureat/bachelor matematike;
 • Viša pedagoška škola ili Pedagoška akademija-grupa matematika ili gdje je matematika glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi, ako je tako naznačeno u diplomi ili drugoj javnoj ispravi;
 • Prirodno matematički fakultet (nastavnički smjer), grupa metematika ili grupa gdje je matematika glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi, ako je tako naznačeno u diplomi ili drugoj javnoj ispravi;
 • Filozofski fakultet – grupa matematika ili grupa gdje je matematika glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi, ako je to naznačeno u diplomi ili drugoj javnoj
 • Lica sa završenim I (prvim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (dodiplomski studij) u trajanju od najmanje tri, odnosno četiri studijske godine, sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Bakalaureat/Bachelor za određenu oblast, odnosno sa završenim II (drugim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (postdiplomski studij), sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Magistra za određenu oblast, odnosno završenim III (trećim) ciklusom studija i naučnim zvanjem Doktor nauka i odgovarajućim stručnim
 • Položen stručni ispit.

Ukoliko lice u toku studija nije polagalo ispit iz pedagoško-psihološko-metodičke grupe predmeta, dužno je ove ispite položiti u roku od godinu dana od dana stupanja na posao nastavnika.

Uvjeti za vršenje poslova za radno mjesto pod rednim brojem 2:

 • Pedagoški fakultet-odsjek tehnički odgoj i kultura življenja
 • Pedagoški fakultet-odsjek tehnički odgoj, kultura življenja i informatika
 • Filozofski fakultet – odsjek tehnički odgoj i informatika -zvanje nastavnik tehničkog odgoja i
 • Filozofski fakultet – odsjek tehnički odgoj i informatika – zvanje profesor tehničkog odgoja i informatike (180 bodova).
 • Pedagoški fakultet- profesor tehničkog odgoja (240 bodova)
 • Profesor proizvodno – tehničkog obrazovanja;
 • Profesor politehničkog obrazovanja i odgoja;
 • Profesor tehničkog obrazovanja;
 • Nastavnik tehničkog obrazovanja;
 • Pedagoška akademija – grupa tehnički odgoj-informatika.
 • Nastavnički fakultet- nastavnik fizike, informatike sa tehničkim odgojem
 • Viša pedagoška škola- nastavnik politehnike
 • Pedagoško – tehnički fakultet- profesor politehničkog vaspitanja i obrazovanja

 

Pored navedenih uslova za vršenje poslova iz predmeta tehničke kulture mogu izvoditi i osobe sa završenim:

 • I (prvim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (dodiplomski studij) u tajanju od najmanje tri, odnosno četiri studijske godine, sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Bakalaureat/ Bachelor tehničkog odgoja/kulture, odnosno sa završenim II (drugim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (postdiplomski studij), sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Magistra tehničkog odgoja i kulture življenja, Magistra tehničkog odgoja, Magistra tehničkog odgoja i informatike, odnosno završenim trećim ciklusom studija i naučnim zvanjem doktora odgojnih nauka u kulturi življenja i tehničkom odgoju-metodika nastave tehničkog odgoja u osnovnoj školi.
 • Diplomirani mašinski inženjeri s položenom pedagoško-psihološko-metodičkom grupom predmeta.
 • Položen stručni ispit.

Uvjeti za vršenje poslova za radno mjesto pod rednim brojem 3:

Profesor Bakalaureat/bachelor – nastavnički smijer

 • Profesor informatike
 • Profesor tehničkog odgoja i informatike
 • Profesor matematike i informatike
 • Bakalaureat/bachelor informatike i tehnike
 • Bakaleureat/bachelor matematike i informatike
 • Bakalaureat/bachelor tehničkog odgoja i informatike
 • Bakaleureat/bachelor fizike i informatike
 • Bakalaureat/bachelor kulture življenja i tehničkog odgoja sa informatikom Magistar – nastavnički smijer sa prethodno završenim prvim ciklusom odgovarujućeg fakulteta i stručnog zvanja prethodno navedenih.
 • Magistar tehničkog odgoja i informatike
 • Magistar računarstva i informatike
 • Magistar matematike i informatike
 • Magistar informatike i tehnike
 • Magistar matematike, nastavnički smjer

 

Profili i stručne spreme nenastavničkih profila, uz uslov položene pedagoško-psihološke i metodičko-didaktičke grupe predmeta:

 • Bakaleureat/bachelor softverskog inžinjerstva
 • Diplomirani matematičar-informatičar
 • Diplomirani informatičar
 • Diplomirani inžinjer informatike i računarstva
 • Diplomirani inženjer elektrotehnike
 • Magistar softverskog inžinjerstva
 • Magistar matematičkih nauka, smijer teorijska kompjutorska nauka
 • Položen stručni ispit.

 

Uvjeti za vršenje poslova za radno mjesto pode rednim brojem 4:

 • VII stepenom stručne spreme po predbolonjskom visokoobrazovnom procesu (društveno- humanističko usmjerenje) na nastavničkom fakultetu ili drugom fakultetu i položenom pedagoško-psihološkom grupom predmeta koji je obavezan proći stipendijski program

stručnog usavršavanja za uže-stručnu oblast građanskog obrazovanja koji provodi CIVITAS Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava.

 • II, odnosno III cikluso po bolonjskom visokoobrazovnom procesu (društveno- humanističko usmjerenje) na nastavničkom fakultetu ili drugom fakultetu i

položenom pedagoško-psihološkom grupom predmeta koji je obavezan proći stipendijski program stručnog usavršavanja za uže-stručnu oblast građanskog obrazovanja koji provodi CIVITAS Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava .

 • Položen stručni ispit.

Uvjeti za vršenje poslova za radno mjesto pode rednim brojem 5:

 • VSS ili VŠS – profesor/nastavnik razredne nastave
 • Lica sa završenim I (prvim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (dodiplomski studij) u trajanju od najmanje 3, odnosno 4 studijske godine, sa akademskom titulom i stručnim zvanjem bakalauret/bachelor za određenu oblast, odnosno sa završenim II (drugim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (postdiplomski studij), sa akademskom titulom i stručnim zvanjem magistra za određenu oblast odnosno završenim trećim ciklusom studija i naučnim zvanjem doktor nauka,
 • Položen stručni ispit.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (kopija ili ovjerena kopija):

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA:

 1. a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs s kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata (adresa, broj telefona, e-mail adresa), tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs;
  b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju;
  c) izvod iz matične knjige rođenih;
  d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
  e) saglasnost da se obavijesti kao i konačne odluke dostavljaju elektronskom poštom na adresu koju je kandidat naveo u prijavi na konkurs;
  f) i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto, a koji su navedeni u

 

DODATNA DOKUMENTACIJA:
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje;
b) uvjerenje/potvrda poslodavca o vremenu provedenom na stručnom osposobljavanju u ustanovi;
c) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima koje je kandidat obavljao;
d) uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
e) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji službe za zapošljavanje (ne starija od tri mjeseca)
f) potvrda da se kandidat nalazi na evidenciji Službe za zapošljavanje FBiH ili da je u radnom odnosu na određeno vrijeme
g) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika;
h) rješenje o ocjeni o radu koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika.

i ) preporuka

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju. Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju konačne odluke o izboru radnika.

Škola će,  telefonskim pozivom ili putem elektronske pošte na adresu navedenu u prijavi na  konkurs, kandidate obavijestiti  o mjestu i vremenu provjere radnih i stručnih sposobnosti, te da će kandidati koji bez opravdanja ne pristupe istoj, izgubiti pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.

Ljekarsko uvjerenje izdato od strane nadležne javne zdravstvene ustanove, a koje nije starije od šest mjeseci od dana izdavanja nadležnog organa, izabrani kandidat/kandidatkinja dostavlja nakon konačnosti odluke o izboru radnika, a prije potpisivanja Ugovora o radu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti dostaviti poštom  na adresu škole: Osnovna škola „Đulistan“  Lješevo bb, 71 387 Podlugovi, Ilijaš.

Na koverti naznačiti „Prijava na javni konkurs – ne otvaraj (Otvara komisija)

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objave.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj tel. 033/ 403-321

Back to list

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *