Članci iz PBK, Vijesti iz PBK, دسته بندی نشده

KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta u školskoj 2023/2024. godini

Na osnovu člana 123. stav 4. Zakona o srednjem obrazovanju (Službene novine 23/17 , 30/19 i 33/21 ) “Perzijsko-bosanski koledž sa internatom” Lješevo bb-Ilijaš na osnovu Odluke Školskog odbora ŠO-03/24 od 3.1.2024. godine, r a s p i s u j e:

  K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta u školskoj 2023/2024. godini

 1. Profesor matematike, 1 izvršilac 10 časova , na određeno vrijeme, a najduže do 30.06.2024.godine
 2. Profesor fizike, 1 izvršilac 2 časa , na određeno vrijeme, a najduže do 30.06.2024.godine
 3. Profesor sporta, 1 izvršilac 2 časa za rad u muškim odjeljenjima, na određeno vrijeme, a najduže do 30.06.2024.godine
 4. Profesor sporta, 1 izvršilac 2 časa za rad u ženskim odjeljenjima, na određeno vrijeme, a najduže do 30.06.2024.godine
 5. Profesor latinskog jezika, 1 izvršilac 3 časa, na određeno vrijeme, a najduže do 30.06.2024.godine
 6. Profesor informatike, 1 izvršilac 19 časova, na određeno vrijeme, a najduže do 30.06.2024.godine

– baza podataka ( 2 časa)

– programiranje  (6 časova)

– web programiranje ( 2 časa)

– softver  inžinjering ( 3 časa)

– razvoj mobilnih aplikacija ( 2 časa)

– napredna, primjenjena informatika (2 časa)

– matematske  osnove računarskih  nauka ( 2 časa)

 1. Profesor informatike, 1 izvršilac 2 časa, na određeno vrijeme, a najduže do 30.06.2024.godine
 2. Profesor geografije, 1 izvršilac 2 časa, na određeno vrijeme, a najduže do 30.06.2024.godine
 3. Profesor psihologije, 1 izvršilac 8 časova, na određeno vrijeme, a najduže do 30.06.2024.godine
 4. Profesor sociologije, 1 izvršilac 2 časa, na određeno vrijeme, a najduže do 30.06.2024.godine
 5. Profesor građanskog obrazovanja/demokratije i ljudskih prava, 1 izvršilac 2 časa, na određeno vrijeme, a najduže do 30.06.2024.godine
 6. Profesor perzijskog jezika, 1 izvršilac 2 časa, na određeno vrijeme, a najduže do 30.06.2024.godine

Pored općih uslova predviđenih Zakonom kandidat/kandidatkinja treba da ispunjava i sljedeće:

Uvjeti za vršenje poslova:

 • završen najmanje VII stepen stručne spreme sa zvanjem profesora ili završen drugi fakultet i položena pedagoško-psihološka i metodičko-didaktička grupa predmeta i
 • završen II, odnosno III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu ili drugom fakultetu i položena pedagoško-psihološka i metodičko-didaktička grupa predmeta,

Poslovi ovog radnog mjesta obavljaju se na osnovu Nastavnog plana i programa za srednji  odgoj i obrazovanje, na osnovu Pedagoških standarda i normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i na osnovu Godišnjeg programa rada škole.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (kopija ili ovjerena kopija):

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA:

 1. a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs s kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata (adresa, broj telefona, e-mail adresa), tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs;
  b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju;
  c) izvod iz matične knjige rođenih;
  d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
  e) saglasnost da se obavijesti kao i konačne odluke dostavljaju elektronskom poštom na adresu koju je kandidat naveo u prijavi na konkurs;
  f) i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto, a koji su navedeni u

DODATNADOKUMENTACIJA:
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje;
b) uvjerenje/potvrda poslodavca o vremenu provedenom na stručnom osposobljavanju u ustanovi;
c) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima koje je kandidat obavljao;
d) uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
e) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji službe za zapošljavanje (ne starija od tri mjeseca)
f) potvrda da se kandidat nalazi na evidenciji Službe za zapošljavanje FBiH ili da je u radnom odnosu na određeno vrijeme
g) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika;
h) rješenje o ocjeni o radu koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika.

i ) preporuka

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju konačne odluke o izboru radnika.

Škola će  kandidate obavijestiti telefonskim pozivom ili putem elektronske pošte na adresu navedenu u prijavi na  konkurs obavijestiti o mjestu i vremenu provjere radnih i stručnih sposobnosti, te da će kandidati koji bez opravdanja ne pristupe istoj, izgubiti pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.

Ljekarsko uvjerenje izdato od strane nadležne javne zdravstvene ustanove, a koje nije starije od šest mjeseci od dana izdavanja nadležnog organa, izabrani kandidat/kandidatkinja dostavlja nakon konačnosti odluke o izboru radnika, a prije potpisivanja Ugovora o radu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti dostaviti poštom  na adresu škole: “Perzijsko-bosanski koledž sa internatom“ Lješevo bb, 71 387 Podlugovi, Ilijaš.

Na koverti naznačiti „Prijava na konkurs – ne otvaraj (Otvara komisija)

Konkurs ostaje otvoren 8 dana.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj tel. 033/ 402-204 062/332-299

Back to list

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *