تماس با گلستان

کالج فارسی-بوسنیایی با مدرسه شبانه روزی

Lješevo ​​bb, 71387 Podlugovi – Ilijaš
بوسنی و هرزگوین

تلفن: +387 33 402 204; +387 33 428 820
فکس: +387 33 402 487
پست الکترونیکی: pbkilijas@gmail.com

https://www.facebook.com/PBKILIJAS

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.